top of page

งานประเภทไหนบ้าง ที่จดลิขสิทธิ์ได้


ลิขสิทธิ์คืออะไร? ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง

งานอะไรบ้างที่มีลิขสิทธิ์? งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่าง ๆ ดังนี้ • งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ • งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย • งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย • งานดนตรีกรรม เช่น คำร้อง ทำนอง การเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงโน๊ตเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว • งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วยลำดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก • งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี) • งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ที่บันทึกข้อมูลเสียง • งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือการแพร่เสียง หรือภาพทางสถานีโทรทัศน์ • งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

งานอะไรบ้างที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์? ข่าว กฎหมาย คำพิพากษา ข้อมูลข้อเท็จจริง ชื่อหนังสือ ชื่อเพลง รูปแบบตัวอักษร วิธีจัดการธุรกิจ เทคนิควิธีการเขียน หนังสือทำมือพล็อตเรื่อง ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี หลักการ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน เป็นต้น

ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่? สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ ให้สามารถตรวจค้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีแผน ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ในทางการค้า ควรยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของตน เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิอะไรบ้าง? เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนดังนี้ - ทำซ้ำหรือดัดแปลง - เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การจำหน่าย ฯลฯ - ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง - ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น - อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์ของตน ทั้งหมดหรือบางส่วน ลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองนานแค่ไหน? - บุคคลธรรมดา : ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และจะมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย - นิติบุคคล : มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น

ที่มา : http://www.am.mahidol.ac.th/web/ http://www.ipthailand.go.th/

Comments


Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page