top of page

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

ดำเนินการเสร็จภายใน 1 วัน !  รับประกันผลงาน

บริการของเรา มีดังนี้
1. จดทะเบียนตั้งบริษัท  
                                           
2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ  
                                   
3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท  
    - เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก
    - แก้ไขอำนาจกรรมการ                                          
    - เพิ่มทุน-ลดทุน                                                    
    - แก้ไขชื่อ-ที่อยู่นิติบุคคล                                       
    - แก้ไขตราประทับ                                                
    - แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น                                     
    - แก้ไขวัตถุประสงค์
                                             
4. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
  
5. จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วนฯ

6. คัดต้นฉบับหนังสือรับรองบริษัท                                

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าจัดทำตราประทับ

 

รายละเอียด : ราคา 5,900 บาท

bottom of page