top of page

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ ตราสินค้า)

เครื่องหมายการค้า หรือที่เรียกกันว่า โลโก้ หรือแบรนด์ นั้น เป็นสิ่งที่ใช้กับสินค้า

หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของคุณกับสินค้าของผู้ค้ารายอื่น และช่วยให้ลูกค้าจดจำสินค้าของคุณได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าและได้รับการป้องกันผู้อื่นลอกเลียน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

 

รายละเอียด : ราคา 5,900 บาท

หมายเหตุ :  การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ นายทะเบียนจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

bottom of page