top of page

จดสิทธิบัตร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่

สิ่งเหล่านั้นอาจนำมาจดสิทธิบัตรได้ หากเข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อได้รับการจดสิทธิบัตร คุณก็จะมีสิทธิแต่ผู้เดียว ในการผลิต ใช้  ขาย หรือให้เช่าการประดิษฐ์

bottom of page